O Fundacji

 

Fundacja „Dla Rodziny” została założona 20 czerwca 2005 r dzięki zaangażowaniu osób, którym nie jest obojętny los dzieci.

 

Główne cele Fundacji:

– propagowanie i tworzenie zastępczego rodzicielstwa dla dzieci osieroconych, osamotnionych i odrzuconych, potrzebujących wydolnej wychowawczo rodziny

– udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom

– upowszechnianie wzorców osobowych i rodzinnych służących wychowaniu człowieka wolnego od wszelkich uzależnień szkodliwych społecznie i człowieka otwartego na potrzeby innych ludzi

– prowadzenie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom rodzinnym

– popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej

– propagowanie, wspieranie i organizowanie modelu polityki społecznej dotyczącej dzieci i rodzin obowiązującego w Unii Europejskiej

– przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania i przemoc) oraz profilaktyka problemów wynikających z uzależnień i przemocy

 

Cele Fundacji są realizowane poprzez:

– prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

OŚRODEK WYKONUJE SWOJE ZADANIA NIEODPŁATNIE!

– szkolenie rodzin zastępczych i adopcyjnych

– prowadzenie poradnictwa i wsparcia terapeutycznego dla rodzin adopcyjnych i naturalnych

– prowadzenie terapii rodzinnej

– diagnoza psychologiczno – pedagogiczna dziecka

– prowadzenie mediacji rodzinnych

– współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce i zagranicą

– współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej oraz osobami i instytucjami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji